WAT BETEKENT EEN MEESTER ZIJN?

Duur: 15:08'

Wat betekent  het een Meester te zijn?

Een Meester is een mens zoals u en ik, maar Hij heeft het pad van evolutie volledig volbracht op aarde eerder dan ons en Hij heeft de beheersing van het Zelf bereikt. Van de vier bekende rijkdommen; het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk, heeft Hij het vierde rijkdom, het mensenrijk overstijgt en is in het vijfde rijkdom binnen getreden, het Rijk der Zielen of anders gezegd het Spiritueel Rijk. Wanneer men over een Meester spreekt, kan men eigenlijk dit onderwerp niet benaderen zonder een klein uitleg te geven over wat men hier bedoeld over beheersing en over het pad van evolutie op aarde met de nodige inwindingen. Even benadrukken dat de hier vernoemde inwijdingen niets te maken hebben met wat men krijgt bij een Reikimeester, noch tijdens een ceremonie bij de vrijmetselarij. De inwijdingen op het pad van evolutie worden niet door een gewoon mens gegeven.

De mens nog niet Meester, heeft stapsgewijs de ladder van de inwijdingen beklommen door de Spirituele Wetten van het Leven goed te begrijpen en ze in zijn/haar leven toe te passen. Het is ook weldegelijk met zelfdiscipline, met concentratie en met wilskracht dat een mens een Meester wordt. De mens die nu een Meester is geworden, heeft gradueel zijn liefde op alle niveaus bewezen, dit wil zeggen op het fysisch plan, op het astraal/emotioneel plan, op het mentaal plan en op het spiritueel en materieel plan. Hij heeft de beheersing van het Zelf bereikt, wat het doeleinde van een mens op aarde is. Hij is een mens die volstrekt verwezenlijkt is, in die zin dat Hij één is met de Monade, de hoogste Goddelijke bron, men noemt dan zulk wezen een Meester. De mens heeft zijn ultieme en bijzondere taak op aarde vervuld door de materie en de individualisatie te spiritualiseren. Wanneer een mens een Meester is geworden, beheerst Hij het Zelf, elektriciteit, de wetten van de natuur en al de energieën (materie/spiritueel) die vanuit onze planeet afkomen. Hij heeft de evolutie op aarde volbracht, Hij is niet door materie aangetrokken en heeft definitief van al zijn persoonlijke verlangens afstand genomen. Een Meester leeft voorturend in vol bewustzijn en is continu met de Goddelijke Bron, de Monade verbonden. Om deze reden, is Hij beschouwd als ons oudere broer  of zuster en is per definitie ook meer geëvolueerd dan u of ik.

De personaliteit, de Ziel en de Monade

Door het behalen van de beheersing van het Zelf, heeft een Meester zichzelf vrijgemaakt om terug op aarde te incarneren. Indien Hij dit toch zou doen – dit zal afhangen van het hoger pad van evolutie dat hij zal kiezen – dan zal het nauw verbonden zijn met een daad van dienstbaarheid en enkel om de mensheid en de wereld te dienen. De Spiritueel Dimensie van een Meester is onbeschrijfbaar en praktisch ondenkbaar voor een doorsnee mens. Hoewel de meesten mensen onder ons hun bewustzijn nog op het astrale/emotioneel niveau geploariseerd hebben, een minderheid begint amper contact met hun Ziel te leggen, een andere minderheid is bijna permanent in contact met hun Ziel en zijn onderweg naar de mentale polarisatie. Het bewustzijn bevindt zich dan op het mentaal niveau en wordt eveneens bewust van het Ziel niveau. Iets nog meer zeldzaam, is dat het bewustzijn gepolariseerd is op de Monade. De energie van de Monade is de hoogste bron van ons Goddelijkheid en heeft veel moeite (om niet te zeggen helemaal niet) om een direct contact met de personaliteit te vestigen. Daarom gebruikt de Monade de energie van de Ziel, die een weerspiegeling of reflectie is van de Monade. De Ziel neemt dan tijdelijk de rol over om de verbinding te maken met de personaliteit, de personaliteit wordt dan progressief doordrongen door de Ziel om uiteindelijk één te worden met de Ziel. Pas dan kan de energie van de Monade het overnemen. Hoewel men vóór de eerste inwijding sporadisch contact met de Ziel kan maken, is het pas bij de derde inwijding dat een mens één met de Ziel wordt. Pas vanaf dan kan de Monade het overnemen en de Ziel naar de vierde en de vijfde inwijding leiden. Het is ook bij de vijfde inwijding dat een mens een Meester wordt en dat men één is met de hoogste Goddelijke bron, de Monade.

De Vrije Wil

Een Meester heeft een totale beheersing van zichzelf, dit betekendtniet dat Hij anderen mensen beheerst, integendeel. Een Meester is verbonden met de Wet van de Vrije Wil. Hij kan aan iemand zijn hulp aanbieden, zijn raad aan mensen of de mensheid geven, maar het is aan de persoon, aan de mensheid om de inzichten van een Meester in overweging te nemen. Een Meester dwingt nooit iets, Hij doet voorstellen, suggesties, het is aan ons om te oordelen of wij zijn advies, zijn raad willen volgen. Zelfs wanneer een Meester een bepaald richting wijst of een bepaalde manier van doen adviseert, zal het aan het individu, de mensheid zelf om een beslissing te nemen. Een Meester zal ook niet teleurgesteld zijn, triestig zijn of zelf geïrriteerd worden omdat iemand of de mensheid zijn raad, zijn advies niet wilt volgen. Het is aan ons, om ons onderscheidsvermogen goed te gebruiken, het is aan ons om te beslissen en consequent hieromtrent te handelen.

Nochtans en gezien de weg die een Meester reeds afgelegd en verwezenlijk heeft, al de ervaring, al de wijsheid, al de kennis en de intelligentie over de Spirituele Wetten van het Leven en de klare visie van een Meester, ben ik van mening – dit is natuurlijk persoonlijk – dat men het advies, de raad van een Meester ten minstens zou moeten proberen. Wanneer een Meester iets voorstelt is het totaal zonder eigenbelang, het zal steeds een antwoord in functie van de noden van de meesten zijn. Een Meester heeft geen “ik-bewustzijn”, maar denk in de “wij-vorm”, Hij heeft een groepsbewustzijn. Daarom kunnen wij op de inzichten en hoe een Meester de dingen ziet vertrouwen, zelfs wanneer ze anders klinken zoals wij denken. Hun antwoorden zijn doordringend, diep gefundeerd en zijn de resultaten van zeer goed bedachte  synthese gebaseerd op spirituele ervaringen en het algemeen welzijn. Volgens de Meesters van Wijsheid, kan men niet uit een wereld in crisis komen zonder opoffering, dit is de richting die wij (als mens) zouden moeten nemen, ten minstens als wij in een betere wereld willen leven en evolueren naar een Tijdperk van Vrede. Maar eender wat wij doen, een Meester zal nooit de Vrije Wil van de mensen overschrijden, dit is Heilig voor hem.

De inwijdingen op het pad van evolutie

De lange reis van de Ziel in de materie heeft lang geduurd, zeer lang geduurd. Men kan ongeveer 100.000 levens (incarnaties) berekenen, voordat de Ziel in incarnatie de eerste poort van de inwijding heeft bereikt. Vanaf de eerste inwijding, zijn wij geëngageerd op het pad van evolutie, wij hebben de eerste stap in de spirituele wereld van de Ziel gezet, hoewel wij steeds een voet in de materie verankerd hebben. Als men spreekt over de evolutie, spreek men hier over de evolutie van het bewustzijn en niet van de vorm. Het is de evolutie in het licht, die ook veel sneller is dan de involutie in de materie. Na de eerste inwijding, zijn wij geëngageerde discipelen en er zouden nog zo’n een twintigtallen incarnaties nodig zijn om een Meester te worden. Voor de eerste inwijding bevindt men zich op het proefpad, wij zijn door de Meesters beschouwd als aspiranten. Maar in feite, zijn wij allemaal discipelen, studenten die zich op het pad van de evolutie bevinden en een bepaald niveau hebben bereikt. Op het pad van evolutie bestaan er 5 crisisbewustzijn of beter gezegd 5 inwijdingen. Elke inwijding bewijst bij manier van spreken dat wij het huidige niveau beheersen en tegelijkertijd worden wij bewust van een hoger niveau. Concreet gezien, wanneer men de eerste inwijding heeft genomen beheerst men het fysisch plan en tegelijkertijd wordt men bewust van het emotioneel/astraal plan. Bij de tweede inwijding beheerst men het astrale of emotioneel plan en wordt men bewust van het mentaal plan. Bij de derde inwijding beheerst men het mentaal plan en wordt men bewust van het spiritueel plan (de Ziel). Bij de vierde inwijding beheerst men het plan van de Ziel en wordt men bewust van het plan van de Monade. Bij de vijfde inwijding beheerst men het plan de Monade, men is een Meester geworden. Hoewel er nog 4 hogere inwijdingen bestaan, zorgt de vijfde inwijding  ervoor dat de mens een Goddelijke Wezen is, een Meester. Het is de inwijding die op aarde nodig is om een einde te maken aan de wet van Reïncarnatie en aldus aan de menselijke evolutie. Een andere hogere taak verwacht de jonge Meester, laat men toch niet vergeten dat de planetarisch Logos en de Zonne Logos de volgende stappen van evolutie zijn, maar dit is een ander avontuur. (zie schema van de evolutie van de mens)

Het verloop van de vijf inwijdingen wordt ook op een symbolische manier in de Bijbel weergegeven. De geboorte van Jezus in Bethlehem, symboliseert de eerste inwijding of de geboorte van het Christus Beginsel. De doop in deJordaan symboliseert de tweede inwijding, de Transfiguratie op de Berg komt overeen met de derde inwijding, de Kruisiging of de Verzaking komt overeen met de vierde inwijding en de Opstanding - de glorie van Goddelijk Geest - is de vijfde inwijding. Toen Jezus werd geboren, had hij reeds de derde inwijding bij de geboorte en moest hij in het leven van Jezus de vierde inwijding nemen, dat hij bij de Kruisiging kreeg. Jezus werd een Meester in het volgende leven als Apollon(ius) Van Tyane, een Griekse filosofe (15 na J-C). De Bijbel heeft die specifieke momenten uit het leven van Jezus uitgekozen om de evolutie van de mens kort samen te vatten, maar Jezus was een ingewijde van de derde graad toen hij in Bethlehem werd geboren, het resultaat van het spiritueel werk van vorige incarnaties. Zie het pad van evolutie of meesterschap

De eigenschappen van een Meester

Een Meester is een mens die zich eerder op het pad van evolutie heeft begeven dan ons en deze weg volledig volbracht heeft. Hij is een Meester geworden bij de vijfde inwijding. Hij heeft een totaal beheersing over zichzelf en beheerst het fysisch plan, het emotioneel/astraal plan, het mentaal plan, het plan van de Ziel, het plan van de Monade, materie en al de spirituele energie die vanuit ons planeet afkomen, alsook elektriciteit en de wetten van de natuur. Een Meester hoeft niet te eten, te drinken, noch te slapen. Hij leeft van de prãna, het is een energie die rechtstreeks vanuit de zon komt. Hij heeft een perfect controle van al zijn lichamen en zijn bewustzijn is permanent met de Goddelijk vonk verbonden, dit betekent dat Hij de dood heeft overstegen. Vanuit het standpunt van een gewoon mens, heeft een Meester in een zeker zin de perfectie bereikt, zijn lichaam is enkel uit subatomisch licht gebouwd, Hij is dus ook een onsterfelijk wezen en wordt nooit ziek. Een Meester heeft een groepsbewustzijn, Hij denkt niet in de vorm als “ik” maar in de vorm van “wij”. Hij is vrij om te reïncarneren, Hij is niet meer door de materie aangetrokken, heeft geen nood, geen persoonlijke verlangens meer, behalve die om de mensheid en de wereld te dienen. Hij is de bewaker van de energieën van de evolutie en van de energieën om het Goddelijke plan te verwezenlijken. Een Meester belichaamt de energie van Liefde en van Licht op het hoogste niveau. De Meesters communiceren met elkaar door telepathie. Deze groep van 63 Meesters op aarde vormt samen de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet. Ze hebben ook andere namen zoals, de Verrezen Meesters, de Grote Loge van de Witte Broederschap of nog de Meesters van Wijsheid. De Meesters van Wijsheid weten sinds ongeveer 500 jaar geleden dat ze terug in het hedendaagse leven van de mensen moesten komen. De samenwerking tussen de Meesters van Wijsheid en de mensheid was niet meer gebeurd sinds 98.000 jaar, de periode waarin de Atlantis ineenstortte.

In functie van het pad van de hogere evolutie die een Meester kiest – een Meester is vrij om te reïncarneren – kan Hij zich begeven op andere planeten van ons zonnestelsel om zijn evolutie te vervolmaken. De Meesters die de keuze hebben gemaakt om op aarde te blijven, zullen hun evolutie op aarde verder ontwikkelen door dienstbaar te blijven aan de mensheid en de wereld. De meeste Meesters van Wijsheid zijn vrijwel teruggetrokken in de hoge bergen en woestijnen bijvoorbeeld: het Rocky gebergte, de Atlas, de Oeral, de Kaukasus, de vallei in de Himalaya, de Gobi en nog andere woestijnen. De meeste bekende en populairste Meester is Meester Jezus, Hij leeft sinds 1984 in Rome, werkt heel nauw samen met de Heer Maitreya en zal één van de eerste Meester zijn die aan de mensheid voorgesteld zal worden. Hij zal ook vergezeld worden door enkele van zijn discipelen die toen in Palestina met Hem aanwezig waren, zoals Meester Morya (apostel Petrus), Meester Koot Hoomi (apostel Johannes de geliefde) en nog anderen. Het zal een openbaring zijn, omdat de dood op een andere manier geïnterpreteerd zal worden, er zal niet meer voor de dood gevreesd worden, de dood zal niet meer de stempel van een definitief einde krijgen.

Bronnen:

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie tome II en III, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, De Leringen van de Oude Wijsheid

Alice Ann Bailey, Mensen- en Zonne inwijdingen