HET BEGINSEL VAN SAMEN DELEN

Duur: 8:45'

Het zijn maar enkele woorden, maar de uitvoering ervan heeft wel een groot effect onder de mensen.

Wat is samen delen?

Samen delen is iets geven van uzelf (mens/land) dat U hebt aan iemand die het niet heeft of er een tekort aan heeft, zonder er iets voor terug te vragen.

Men hoeft ook geen bijzondere studies te hebben gedaan of een bepaald statuut te hebben bereikt om aan het beginsel van samen te delen te kunnen beginnen. De meesten gezinnen doen het al spontaan op kleine schaal. Het kan ook hier en nu gebeuren.

De meesten gezinnen doen aan samen delen zonder dit echt goed te beseffen, omdat het vanzelfsprekend is, zelfs aangeboren is. Wanneer ouders gaan werken, verdienen ze een financieel compensatie voor hun prestaties. Met de uitbetaling van hun wedden kunnen ze dan voor de noden en de behoeften van hun gezin zorgen. Dankzij hun inkomen kunnen ze een huis kopen of huren, de energiefacturen betalen, een auto afbetalen, voeding & kleren voor iedereen kopen, schoolkosten voor de kinderen betalen, hobby’s uitoefenen, …

Veel ouders spenderen dan veel tijd en energie aan het algemeen welzijn van hun gezin. Ze doen alles in het belang van hun toekomst en die van hun kinderen om een juist leven te leiden. En wanneer ze samen delen biedt dit de grootste kansen aan kinderen om te groeien in harmonie en in liefde. Het uitvoeren van samen delen creëert ook een comfortzone in je gezin en zelfs in je omgeving. Dit is de beste basis om te starten in het leven en de sleutel is om zich op een ongedwongen manier te kunnen ontwikkelen.

De ouders delen de vruchten van hun werk, hun inkomsten met de leden van hun gezin, zonder iets terug te vragen. Dit is samen delen en tegelijkertijd de basis van de onvoorwaardelijke liefde. Het gezin is dus het voorbeeld om zich te inspireren.

Concrete & praktisch gezien, U kunt samen delen met anderen wanneer U (mens/land) over een overschot beschikt of wanneer U over iets beschikt die U niet meer nodig hebt. Het overschot of wat u niet meer nodig hebt, kan aldus met anderen gedeeld worden, allicht zonder er iets voor terug te vragen.

Dit geldt niet enkel voor onze primaire behoeften en noden, zoals: voeding, kleding, goederen, woning, …, maar kan ook verwezenlijkt worden op het gebied van kennis, ervaring, rijkdom, sociaal en zelfs op spiritueel vlak. Het kan lokaal, nationaal maar de voorkeur gaat liefst op een wereldschaal.

Het principe van samen delen dat ouders voor hun gezinnen verwezenlijken, is op kleine schaal wat eigenlijk op nationaal en wereldwijd binnen alle politieke programma’s, alle instellingen, alle bedrijven en alle multinationals zou plaats moeten nemen. Het model van de samenleving van de ouders is een eenvoudig voorbeeld om te volgen en kan gemakkelijk op nationaal en internationaal niveau verwezenlijkt worden.

Om het vertrouwen tussen de mensen en landen terug te herstellen, is het noodzakelijk om het beginsel van samen delen in alle grote & belangrijke instellingen en in ons dagelijks leven te vestigen. Samen delen behoort tot de juiste menselijke verhouding en kan door iedereen met weinig inspanning verwezenlijkt worden.

Prioriteit nummer 1 van de Verenigde Naties: "De hulpbronnen van de wereld eerlijk verdelen".

Er bestaat reeds een zeer serieus & ambitieus project van de VN om het hongerprobleem van de wereld van de kaart de vegen, door het beginsel van samen delen in te voeren.

Kort samengevat, de VN zal aan alle ontwikkelde landen in de wereld vragen om een inventaris te maken over alle soorten voeding die zij in overschot hebben. Tegelijkertijd zal men aan de landen van de derde wereld ook vragen om een inventaris te maken over de noden & behoeften aan voeding. De resultaten van deze twee inventarissen, zal de VN een correcte en eerlijke herverdeling van de voeding naar de bevolkingen die ernstig aan hongerprobleem leiden begeleiden.

Tegelijkertijd zal er ook een programma starten om met de hulpbronnen van de aarde beter om te gaan. Er zal een evenwicht komen tussen wat wij strikt nodig hebben om gelukkig te blijven leven en met wat de aarde jaarlijks kan produceren. Het zal gepaard gaan met een simpeler manier van leven en het engagement om de hulpbronnen van de aarde beter te respecteren en eerlijk te verdelen.

De bedoeling is stilaan maar zeker het hongerprobleem in de wereld definitief van de kaart te vegen. Het beginsel van Samen Delen kan in enkele jaren het hongerprobleem in de wereld wegvegen.

Wanneer men het artikel 25.1 van de Universele verklaring van de rechten van de mens bekijkt … (VN, 10-12-1948)

“Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.”

en de sociale prioriteiten van de Heer Maitreya naast elkaar legt …

Iedereen moeten kunnen eten volgens zijn/haar honger

Iedereen moet over een dak boven zijn/haar hoofd kunnen beschikken

Gratis toegang tot onderwijs voor iedereen

Universeel recht voor gezondheidszorg

dan kunnen wij voorspellen dat het beginsel van Samen Delen in de nabij toekomst de norm van samenleving voor heel de mensheid zal worden.

Zich voeden & water drinken, zich kunnen aankleden en een dak boven het hoofd hebben behoren tot de primaire behoeften van een mens. Opvoeding, onderwijs en gezondheid vormen de essentiële noden om zich in het leven degelijk te kunnen ontwikkelen. Het is dan van bijzonder belang dat al deze aspecten van het leven samen bekeken worden en tegelijkertijd behandeld worden.

Het beginsel van Samen delen hangt automatisch samen met samenwerking. Het is noodzakelijk dat de gever en de ontvanger hun medewerking bieden. Het principe van samen delen is dus gebaseerd op goede wil en gezond verstand.

Het invoeren van het beginsel van Samen delen in onze menselijke relaties is de sleutel tot een betere en harmonieuze samenleving. Het kan zelfs terrorisme en de huidige vluchtelingencrisis ten einde brengen. Het is ook het enige middel dat duurzaam werkt, al de andere pogingen hebben gefaald of hadden een zeer tijdelijk gunstig effect.

Samen delen brengt de mensen samen op een harmonieuze en eerbiedige manier, zonder enige vorm van competitie. Hierdoor kunnen de hulpbronnen van de aarde op een verstandige, gezonde, maar vooral op een eerlijke manier verdeeld worden aan diegene die het echt nodig hebben. De resultaten van samen delen zijn rechtvaardigheid, vrede en éénheid. Omdat de mensheid één grote familie is, zullen wij werkelijk ervaren dat wij één zijn.

Neem de last van de noden van je broeders op je schouders, er is geen beter en nobeler daad van dienstbaarheid. Bij elke daden aan je broeders of zussen in nood, herken je de goddelijkheid in de mens.

Bron: Citaat van Maitreya

Hoe meer de omstandigheden moeilijk worden, hoe meer is samen delen en samenwerken van levensbelang.

Bij moeilijke tijdens is het niet de sterkste die wint, wel diegene die de anderen helpt.

Samen delen is geen verlies, maar een verrijking voor de mensheid.

Het is dat klein gebaar met grote gevolgen.

Samen delen kweekt vertrouwen tussen de mensen, landen en het is de basis van liefde.