BRIEVEN OVER HET BEGINSEL VAN SAMEN DELEN

- Verzoek om “Het beginsel van Samen Delen” aan uw politieke programma toe te voegen –

Geachte heer/mevrouw de Minister,

Wij vinden het nu noodzakelijk om de pen ter hand te nemen en u te schrijven. De afgelopen jaren is er veel gebeurd en de toestand in ons land en in de wereld baart ons zorgen. We beginnen de grondslag van normen en waarden binnen de samenleving te verliezen. We zien de rechten en de vrijheid van de burgers drastisch beperkt worden en het begrip van vrede en wederzijds respect wordt niet meer toegepast;

Zijn wij de lessen vanuit het verleden al zo snel vergeten?

Hoewel wij niet in oorlog zijn (België is niet in oorlog), steunt onze regering andere landen om oorlog te voeren. Deze houding gooit olie op het vuur en kan een gevaarlijke dreiging voor de mensheid betekenen omdat het actie/reactie-effect tot een wereldoorlog kan leiden. Een klein conflict kan plots tot een oorlog leiden en een oorlog kan in een nucleaire oorlog eindigen…;

Geen enkel conflict kan zich rechtvaardigen in een oorlog, zelfs niet in de naam van solidariteit;

Men lost geen oorlog op door wapens, voertuigen en geld aan landen te leveren die geen vrede kunnen sluiten. Men kiest geen partij om te kunnen rechtvaardigen dat men mag doden. Men voedt hier eindeloos geweld met doden als gevolg in plaats van een vredesakkoord proberen te sluiten;

Wie bent u om deze beslissing te nemen en met wie bent u aan het spelen?

Wij kunnen niet tegelijk ’s werelds grootste voorvechter van vrede en de grootste leverancier van oorlogswapens ter wereld zijn (bron: Voormalig VS-president Jimmy Carter);

De regering gijzelt ons land en de bevolking omdat het volk (zonder referendum) in een oorlog betrokken wordt waarbij doden, bloed en tranen zullen vallen;

Door zo te handelen, brengt de regering ook ons land en haar eigen bevolking in gevaar. Het verhoogt het risico dat bepaalde landen zich misschien benadeeld zullen voelen en zich tegen België zullen keren. De regering moet dit absoluut vermijden. Geef ruimte voor dialoog, diplomatie, compromis en sluit alstublieft een vredesakkoord;

Het creëren van chaotische toestanden, het oude politieke beleid van “verdeel en heers” steeds hanteren en dan nog meedoen aan oorlogen zijn niet bepaald de beste ingrediënten om vrede te stimuleren. Integendeel, dit is de meest barbarische en onmenselijke houding die wij ons in de XXI eeuw kunnen inbeelden, en dit t.o.v. van de medemens. Deze wrede daden zijn niet meer van onze tijd en moeten nu onmiddellijk stoppen!

De regering kiest ofwel een oorlog te ondersteunen, ofwel een oorlog te laten gebeuren, waar zwijgen een zekere instemming verraadt. Wanneer men er belang bij heeft om mee oorlog te voeren dan is men medeplichtig aan misdaad tegen de mensheid, zonder dan nog te spreken over de bijkomende schade die aan gezinnen aangericht wordt. Hier willen wij niet aan meedoen;

Welke eer houdt men nog over wanneer burgers, zoals vrouwen en kinderen, tijdens een oorlog gedood worden? De houding van onze regering geeft ons koude rillingen en doet ons walgen. Nooit meer oorlog”, spreekt u dit nog aan?

Niets vervult ons zo groot als deze schaamte, hoe kunnen wij zo samenleven en onszelf nog mens noemen?

Het is uw plicht om onmiddellijk een staakt-het-vuren te eisen tussen Israël en Palestina en te stoppen met de oorlog van Oekraïne te voeden door wapens, militaire voertuigen en geld te leveren;

Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet voor of tegen een bepaalde bevolking, een ras of een religie. Dit is hier niet de kwestie en wij willen niet in die valstrik vallen. Het gaat allemaal om mensen zoals u en ik, en we behoren allen tot de grote familie van de mensheid. Wij zijn allemaal één. Daarom zijn wij ten stelligste tegen oorlog voeren en tegen een oorlog voeden. Er is niets erger dan oorlog voeren met als enige doel mensen te doden, of het nu om etnische, economische of nationalistische redenen gaat;

En dan durft men klagen over de toename van immigratie in de landen van Europa en elders… Is er al over nagedacht dat een oorzaak ook gevolgen kan veroorzaken? Elk land zou zijn grenzen voor de vluchtelingen open moeten stellen, vooral de landen die betrokken zijn bij het ondersteunen van een oorlog in een ander land.  Immigratie weigeren is dan evengoed als de oorlog zelf voeren;

De huidige conflicten gaan nu veel te ver en worden zeer gevaarlijk. Wij willen niet betrokken zijn tot eender welk bloedbad, noch medeplichtig zijn van misdaden tegen de mensheid. Wij hebben niet voor deze politieke ideologie gekozen toen we gingen stemmen en we keuren elke strijdlustige daad - die de dood van mensen tot gevolg heeft - ten stelligste af. Wij aanvaarden dergelijke menselijke wreedheden niet. Wij willen geen deel uitmaken van een politieke partij die haat en wraak zaait, die volkeren en naties verdeelt of scheidt, die conflicten of oorlogen stimuleert met de macht van wapens;

Alle oorlogen zijn een symptoom van het falen van de mens als denkend dier (Bron: John Steinbeck);

Vrede garanderen, onschadelijkheid in de samenleving en samenwerking blijven de steunpilaren om in harmonie te kunnen leven. Als politieker bent u verantwoordelijk om deze deugden in ons land, maar ook in de wereld te vestigen. Deze menselijke verhoudingen zijn van groot belang om de stabiliteit en het welzijn van een land te waarborgen;

Als politieker hebt u veel inspanning geleverd en verschillende oplossingen toegepast, maar geen enkel heeft op lange termijn vrucht afgeworpen, integendeel. Wij zijn nu in een crisis terechtgekomen, erger dan ooit tevoren. U hebt veel moeite en veel pogingen gedaan en hebt steeds gefaald, omdat u één oplossing vergeten bent; Het Beginsel van Samen Delen;

Met het vestigen van het beginsel van samen delen erkent u de noden en de behoeften van je broeders en zusters. Het is de basis van liefde en het kweekt vertrouwen bij relationele verhoudingen onder mensen, maar ook onder landen. Samen Delen is de sleutel tot éénheid in verscheidenheid en samenwerking speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol;

Samenwerking brengt mensen samen, competitie en rivaliteit verdelen ze. Samenwerking geeft daarom een eenheidsgevoel die je niet bij competitie/rivaliteit zal terugvinden:

Zonder samen delen is er geen rechtvaardigheid,

Zonder rechtvaardigheid is er geen vrede,

Zonder vrede is er geen toekomst.”

Het toepassen van het "Beginsel van Samen Delen" in al onze instellingen en in de wereld kan in enkele jaren het hongerprobleem & armoede in de wereld definitief van de kaart doen vegen en zelfs het terrorisme laten verdwijnen. Het gaat er om de hulpbronnen en de voeding van de aarde op een eerlijke manier te verdelen onder de landen en de mensen die dit het meest nodig hebben. Dan pas kan het proces naar vrede uiteindelijk een werkelijkheid zijn. Een bijzonder gouden tijdperk zal zich dan voor ons allen ontsluieren;

Zolang de vrijheden en de rechten van de burgers beperkt worden, er geen vrede in ons land en in de wereld gewaarborgd kan worden en het beginsel van samen delen in onze manier van denken en handelen niet toegepast wordt, bent u, en uw partij, niet representatief om onze stem te verdienen;

Moeten wij echt aan de rand van de afgrond komen om te begrijpen dat het beginsel van samen delen de enige sleutel is?

Geef het beste van uzelf zodat vrede, verdraagzaamheid, respect en samen delen als norm en vaste waarde, overal in ons land, maar ook in de wereld, gevestigd wordt;

Wees nu wijze volwassenen en neem deze taak op uw schouders en beteken iets wat daadwerkelijk nodig is en waarnaar gehunkerd wordt, er is geen andere weg;

De inzet van de mensheid is nu belangrijker dan ooit en mag niet genegeerd worden;

Daarom verzoeken wij u om “het grondbeginsel van samen delen en samenwerking” als focusdoel binnen al uw beleidslijnen en meerjarenplanning op te nemen en dit in uw politieke uitvoering daadwerkelijk toe te passen;

Wij zullen pas terug naar de stembussen gaan, wanneer u en uw partij de nodige veranderingen zullen inbrengen omdat deze behoren tot de juiste menselijke verhoudingen en omdat vrede en samen delen een toekomst aan iedereen en alle naties biedt;

30-10-2023


Duur: 7:35'

HET BEGINSEL VAN SAMEN DELEN

De huidige toestand is even ernstig als serieus. Overal ter wereld zijn er mannen, vrouwen en jongeren die het zwaar te verduren hebben. Het probleem waarmee wij geconfronteerd zijn met de uitbraak van het covid-19, heeft niet enkel gevolgen op nationaal vlak, maar ook internationaal en zelfs wereldwijd. Dit virus legt, op een of een andere manier, de ganse mensheid stil. Indien wij geen onmiddellijke en globale maatregelen in samenhorigheid nemen, zal het virus het voor ons doen.

Voor de aanvang van de pandemie, kwamen wij net uit de uitermate grote bosbranden op het Australische continent; de opwarming van de aarde had een record van temperatuur aan de Zuidpool bereikt. De overstromingen en de droogte, de luchtvervuiling, de ontbossing, het hongerprobleem en de armoede hebben zich op een gevaarlijke manier uitgebreid en hebben het alarm doen rinkelen. Hoe zal onze wereld eruitzien na het coronavirus?

De rampen, van natuurlijke aard of niet, volgen elkaar snel op. De extremen worden extremer en deze trend begint zich stilaan maar zeker te veralgemenen. Wij hebben te maken met meer en meer ongeziene toestanden die wij nooit eerder in het verleden hebben beleefd en tegelijk zijn wij met de meest afschrikwekkende vijand geconfronteerd namelijk, de mens in actie.

Welke tekenen, welke verwoestende ramp moeten wij nog ondergaan om te begrijpen dat wij tot één grote familie behoren, dat de mensheid één is? Ons economisch systeem gebaseerd op ongelijkheid, op afgescheidenheid, op corruptie en op zelfgenoegzaamheid is aan het instorten. Terwijl de machtkrachten en competitie ons aan de rand van de afgrond hebben gebracht, blijft men nog steeds speculeren op de beurs en men blijft blindelings en op associale wijze besparingen uitvoeren. Dit soort handel werkt alleen in het voordeel van een elite en in het nadeel van de koopkracht van gezinnen, van de burgers en van de werkende mensen. Deze disproportie, deze afgescheidenheid, deze ongelijkheid heeft een barst in de doos van Pandora veroorzaakt.

De betekenis van het leven, het belang van het sociaal welzijn en de onschadelijkheid in ons menselijk handelen, moet een centrale plaats krijgen, dit is echt dringend en noodzakelijk. Daarom moeten wij onze huidige interrelationele normen en waarden grondig en radicaal herzien. Wij hebben er nu meer dan ooit behoefte aan om juiste en duurzame waarden in onze menselijke relaties te vestigen, zoals samen delen en samenwerking.

Het is nu meer duidelijk dan ooit, dat deze bijna goddelijke eigenschappen of minstens universele waarden, de sleutel en de waarborg zijn van ons toekomstig bestaan. Het is dringend noodzakelijk om opnieuw het vertrouwen, vrede, rechtvaardigheid en samen delen in onze menselijke relaties te vestigen, maar alsook in al onze nationale en internationale instellingen. Dit is de enige mogelijke manier en oplossing om de menselijke rijkdom met zekerheid te doen overleven. Al de andere opties, gevolgd tot nu toe, hebben allemaal gefaald.

Indien wij ons nog niet in een apocalyptisch scenario bevinden, benaderen wij wel het pad met grote stappen in die richting. De volgende plaag zal intenser en zonder enige twijfel verwoestender dan ooit zijn. Nochtans hebben wij al de ingrediënten in ons bezit om het beginsel van samen delen te verwezenlijken. Het is de sleutel, de onberispelijke waarde voor juiste menselijke relaties, om het vertrouwen aan de wereld terug te geven.

In een maatschappij waar veel vanuit de “ik-vorm” georganiseerd wordt vanuit een “wij- zij-verhaal”, dient men zich te versmelten tot een norm waar de “groep” als geheel aan bod komt. De oplossing van al onze problemen, hoe groot of hoe klein ook, is “samen delen”, omdat het vertrouwen tussen alle mensen brengt en doet kweken. Samen delen is een verrijking. “Samenwerken” bevordert vrede en leidt ons tot eenheid. Het uitvoeren van deze heilige waarden geef ons de waarborg van de opbouw van een betere wereld, waar elke mens naar verlangt en waarop de ganse mensheid hoopt.

Samen delen, is het zwaard der rechtvaardigheid voor een juiste en duurzame onderneming.

Eender welke ander optie zou ons naar de ondergang brengen, zou tot een zekere zelfvernietiging leiden, en dit is niet denkbaar. Enkel het samen delen van al de wereldbronnen kan snel en definitief het hongerprobleem in de wereld doen verdwijnen. Het vestigen van het beginsel van samen delen en samenwerken zal zelfs een einde brengen aan het terrorisme en de vluchtelingencrisis in de wereld.

Zonder samen delen, is er geen vertrouwen. Zonder vertrouwen, is er geen rechtvaardigheid en zonder rechtvaardigheid kunnen wij geen vrede kennen, noch een toekomst krijgen.

Het moment is nu aangekomen om een belangrijke beslissing te nemen en het beginsel van samen delen en van samenwerking als norm onder de mensen te vestigen. Het is dringend noodzakelijk maar nog niet te laat om te handelen in het belang van de meesten. Wie u ook bent, de optie om te kiezen voor het beginsel van samen delen ligt in uw handen. Het zal aan het licht brengen en tegelijkertijd gepaard gaan met de bewustwording dat wij allemaal verbonden zijn, dat wij onszelf in de andere kunnen herkennen, dat de mensheid een grote familie is en dat wij allemaal één zijn.

Wij moeten nu betreuren dat de besmetting van het virus in bijna alle landen vast te stellen is. De pandemie en zijn effecten heeft een timide wereldwijde samenwerking laten zien. Moeten wij nu echt wachten tot een volgende rampzalige toestand om ons te stimuleren en te handelen in het belang van iedereen, om zorg te nemen voor iedere hulpbehoeftige, om het beste van zichzelf te geven? Laten wij hopen dat de vrije wil en het gezond verstand van de leiders van alle landen, hun zullen doen inzien het nodige te doen voordat de volgende zondvloed ons bereikt.

Het moment van de waarheid is nu nabij. Uw keuze, uw beslissing zal definitief het gezicht van de wereld doen veranderen. De keuze is gekend: ofwel behouden wij onze verouderde destructieve patronen die totaal achterhaald zijn, met als gevolg de zelfvernietiging van de mensheid. Ofwel, herstellen wij het plan van de wereld door het vestigen van het beginsel van samen delen en van samenwerken, zodat de mensheid een tijdperk van Vrede, Rechtvaardigheid en Broederschap in kan gaan als nooit tevoren.

Met dank om met u een boodschap van hoop te hebben mogen delen.

07-04-2020